Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Informácie a poučenie pre zákazníkov

(ďalej ako „spotrebiteľ či kupujúci“)

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami
zák. č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane
spotrebiteľa v platnom znení.

Obchodná firma alebo meno a priezvisko dodávateľa: MODA s.r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa (IČO): 51003473
IČ DPH: SK2120558286 SK2120558286
Čislo účtu: SK83 0200 0000 0038 4627 1553
Sídlo dodávateľa / adresa firmy Nám. SNP 37, 96001 Zvolen

Kontaktné údaje dodávateľa:

Telefón: MODA s.r.o.
E-mail: info@mdieta.sk

 

1. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na www.mdieta.sk . Pokiaľ Vám z
nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako
obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@mdieta.sk, prípadne prostredníctvom
sms alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené v kontaktoch.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
• Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň
odoslania objednávky.
• Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
• Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
• Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
• Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
• Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
• Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku
akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných
nepredvídateľných prekážok.
• Výber tovaru zákazníkom: Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo
nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú
reklamáciu.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:
• Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek
chýb, nám tieto bezodkladne oznámiť.
• Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň
odoslania objednávky.
• V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné
doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia
tovaru.

4. CENY TOVARU

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné
v čase objednania tovaru vrátane 20% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Predávajúci si
vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až
pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň
aj ako dodací list a záručný list.

5. TERMÍN DODANIA

Dodacia lehota je najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní objednávky. Tento termín
je však hraničný, zákazník väčšinou obdrží objednávku do 2 dní od objednania a úhrady.
Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najkratšom termíne. V prípade, že objednaný
tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám
predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Stav Vašej objednávky
si môžete pozrieť po zaregistrovaní. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 dní,
odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Pretože sa môže stať, že
napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný.

6. SPÔSOB DODANIA

Objednaný tovar zasielame kuriérom. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji,
ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme
podmienky aj spôsob dodania a platby.

7. POŠTOVNÉ

• Cena 4,8€ - Kuriérskou službou pri hodnote objednávky do 66€.
• Cena 0.0€ - Doprava zdarma kuriérskou službou pri hodnote objednávky nad 66€.
• Uvedené ceny sú s DPH
Pri platbe na účet, prevodný príkaz, prípadne priamy vklad na účet je potrebné aby ste
uviedli číslo Vašej objednávky ako variabilný symbol. Uvedené ceny platia pre Slovenskú
republiku. Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa
hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

8. INFORMÁCIE O ZÁRUČNEJ LEHOTE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

• Záručná doba je platná od prevzatia tovaru spotrebiteľom.
• Záručná doba je stanovená výrobcom a je uvedená na obaloch.
• Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, má spotrebiteľ právo túto
chybu reklamovať.
• Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou, je použitie nevhodného
alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia.
• Spotrebiteľ má právo uplatniť si reklamáciu u dodávateľa na webovej
stránke/prostredníctvom info@mdieta.sk

9. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Ak po odoslaní objednávky do 2 hodín zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje,
prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia
dôvodu. Zrušenie nám zašlite na emailovú adresu info@mdieta.sk
Potvrdenie o zrušení objednávky vám bude doručené v príslušný deň.

10. VRÁTENIE TOVARU (Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy)

• Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia bez udania
dôvodu spolu s krátkou žiadosťou, objednávkou alebo fakturačným dokladom podľa
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon c. 108/2000 Z. z.).
• Dodávateľ má v takomto prípade právo na náhradu reálne vynaložených nákladov,
spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené
finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia.
• Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v neporušenom
stave, v originálnom nepoškodenom obale.
• V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako v neporušenom stave, je
spotrebiteľ povinný nahradiť dodávateľovi všetku spôsobenú škodu. Dodávateľ je v
takomto prípade oprávnený zarátať pohľadávku na náhradu škody za pohľadávku
spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
• O vrátení tovaru nás oboznámte na info@mdieta.sk, prípadne telefonicky na čísle
uvedenom v kontaktoch. Tovar zašlite späť kuriérom alebo poštou. Za každý vrátený
tovar Vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet.

11. OCHRANA OSBONÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

• Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom kupujúcich ich osobné údaje a to meno, adresu,
telefón a emailové spojenie a to výhradne v súvislosti s prevádzkou internetového
obchodu a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.
• Kupujúci odoslaním objednávky prejavuje svoj súhlas, že ho dodávateľ môže e-mailom
a telefonicky informovať o novinkách, ponukách , inzercii a ponúkať mu účasť v
anketách a prieskumoch trhu.
• Informácie o kupujúcich, sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej
republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č.101/2000 zb. v znení
neskorších dodatkov a predpisov.
• Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich
osobných údajov v databáze dodávateľa po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jej
písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
• Osobné údaje kupujúcich, dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe okrem
zmluvného dopravcu, na zaistenie doručeného tovaru, či spoločnostiam zaisťujúce
marketing pre dodávateľa.
• Kupujúci ma právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane
ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možno na základe písomnej
žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené
proti zneužitiu.
• Svoj nesúhlas s uchovaním a spracovaním osobných údajov, môže kupujúci kedykoľvek
odvolať.

12. ORGÁN DOZORU A DOHĽADU

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj : Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 odbor
technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane
spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito
podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie
svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na
primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.